Utgitt i Halden i 1896. Allehånde opplysninger om lærere, elever og pensum er gjengitt akkurat som i Innbydelsesskriftet. Til inspirasjon gjengir vi latinklassens greskpensum: Formlæren etter
Grøteruds grammatikk, sammes lesebok, fra Xenofons Anabasis hadde man lest og repetert II og III nr. 1 og 2, og Hermansdorffs syntaks voldte muligens manges fortvilelse. Man hadde dessuten anvendt en del timer til skriftlige øvelser.