I begynnelsen var papiret

In Historikkby James R. Archer

Med dette brevet ble Halden by! Haldenserne får ved Fredrik 3s nåde sin egen myndighet, inntekter av vareinnførsel, rett til å holde markeder og eget våpenskjold. Brevet fra majesteten følger et fast formular med en standard innledning og avslutning som er forkortet her. Bare teksten i midten er spesifikk.

Dette er et såkalt åpent brev, beregnet på innbyggerne i alminnelighet og rettsstiftende. Kanselliet i København hadde ansvaret for de fleste sivile sakene i Danmark-Norge, og stod for saksbehandlingen. Den eneveldige kongen avgjorde. Fredrik 3 bodde på København slott midt i byen, som på denne tiden fortsatt var det gamle, påbygde middelalderslottet på Slottsholmen. Et par generasjoner senere ble det revet ned til fordel for Christiansborg. Stedet er fortsatt maktsentrum i Danmark, men nybygd etter flere branner. 10. april 1665 signerte kongen dokumentet, som var kalligrafert på storformat pergament (skinn) og utstyrt med kongens segl i rød voks.

Slottsskriveren. Maleri av Wolfgang Heimbach, 1653. De Danske Kongers Kronologiske Samlinger, Rosenborg.

Slottsskriveren. Maleri av Wolfgang Heimbach, 1653. De Danske Kongers Kronologiske Samlinger, Rosenborg.

Brevet ble deretter enten sendt til en av borgerne som hadde søkt, eller mest sannsynlig tatt med til Halden av en som oppholdt seg i København. Så ble det kunngjort på de lokale tingene.

Originalbrevet eksisterer ikke lenger. Det har trolig vært oppbevart i byens arkiv, men gått tapt ved en av de mange bybrannene. Fordi alle brev fra kongen er skrevet av i kanselliets brevbok, er hovedteksten bevart. Her, som nr. 64 i bind 10 i serien Norske registre, på sidene 537 a og b, finnes den endelige versjonen av brevet. I samme arkiv, i serien Norske åpne brev, ligger utkastet sammen med noen tidlige brev om prosessen frem til den endelige utformingen.

Etter mange hundre år i Danmark er disse arkivsakene nå overført til Riksarkivet i Oslo, der vi alle kan lese dem. Skjønt det er et spørsmål. Som du ser av transkripsjonen av brevet er språket i våre øyne snirklete, omstendelig og fremmedartet. Men det ga Halden rettigheter som by.

 

Halden fick kiøbsteds Privilegier                                                64 no.

F 3

W[i Frederik 3]G [gjør]. A[lle]. V[itterlig]. at Vi Naadigst haffuer for gott anseet och befundet halden i Vort Rige Norge med kiøbstads friheder at benaade, thi Ville Vi haffue forundt och bevilget, saa och hermed forvnder och bevilger bemelte stadt halden och des Indvehnere kiøbstads friheder /: Frederichs stads rettighed V beskaaren och v behindret :/ saaat de ingen anden byes Iurisdiction och Øfvrighed schall vere Vndergiffuen Vden dens: som i bemte halden til øffrighed forordnet Vorder; desligeste at de til øffrighedens och byens conservation der sammesteds maa niude den accise, som andre byer der i Riget bevilget er. Item maa hereffter Vdi bemte halden aarligen holdis tvende almindelige marcheder, det ene fiorten dage for Michaelis och det andet 20de dag Juell, och haffue Vi forordnet byens Vaaben at schall Vere en med harnisk Vebnet mand med et blott slagsuerd i haanden, staaende paa en berg eller klippe. Forbyd etc

Haff. d. 10 April 65

Innledningen har etter tilsvarende dokument fra samme tid inneholdt kongens fullstendige tittel:

Wii Friderich Dend Tredie med Guds Naade Danmarchis, Norgis, Vendis, oc Gottis Koning, Hertug udi Sleszwig, Holstein, Stormaren oc Dijtmerscken, Greffue udi Oldenborg oc Delmenhorst

mens avslutningen stadfester at ingen skal hindre vedtaket:

Forbiudendis alle och enhuer for:ne … [navn] herimoed effter som forschreffuit staar, at hindre, eller i nogen maader forfang at giøre, under vor Hyldt och Naade; Giffuit paa vor Kongl: Residentzs udi Københaffn

Forfang betyr hindring eller skade.

– JRA